Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ZonweringsTopper.nl verder te noemen opdrachtnemer, overeengekomen te worden.
Onder “wederpartij”wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden.
De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden worden nu voor alsdan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Eventuele toepasselijkheid van de voornoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden. In dat geval zullen de voorwaarden van opdrachtnemer te allen tijde, met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voorschriften, voorrang hebben.
Algemene voorwaarden worden slecht door opdrachtnemer aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slecht toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom worden afgehandeld via die voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen.
Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn slecht bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Opdrachtnemer is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders overeen is gekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.
Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht niet tot levering c.q. acceptatie van een order.

Opdrachtnemer behoud zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 4: Overeenkomst.
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst tot stand nadat opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een opdrachtbevestiging of een bouwovereenkomst, respectievelijk heeft bevestigd. De datum van de bevestiging is bepalend. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken/wijzigingen en/of toezeggingen door opdrachtnemer, haar personeel of namens opdrachtnemer gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden opdrachtnemer slecht indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Elke overeenkomst wordt door opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij- uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtnemer- voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen, eventueel in de vorm van een bankgarantie, dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voor of tijdens de uitvoering van de opdracht, een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen. Indien door wanprestatie van opdrachtnemer de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane betaling vermeerderd met de wettelijke rente daarvoor.
Opdrachtnemer is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht andere in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo nodig zal er overleg plaatsvinden met de wederpartij. De wederpartij is gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen.

Artikel 5: Prijzen.
Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van opdrachtnemer gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen;
Gebaseerd op levering vanaf bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
Exclusief test- en bouwgoedkeuringskosten;
Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
Exclusief de kosten van installatie (montage), inbedrijfstelling of demonstraties;
Exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
Exclusief de kosten van afvoering van verpakkingsmaterialen, beschermfolie en andere emballagematerialen;
Vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
In geval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren is opdrachtnemer gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande echter dat reeds bekenden toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. Een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

Artikel 6: Wijziging der opdracht.
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door de wederpartij extra in rekening gebracht.
Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht.
Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.
Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door opdrachtnemer, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

Artikel 7: Meer- en minderwerk.
Het werk omvat alleen hetgeen tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

Artikel 8: Annuleren.
Indien wederpartij de opdracht annuleert om redenen die buiten de risicosfeer van de opdrachtnemer vallen, is hij verplicht de door de opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen.

Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9: Levering.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de door opdrachtnemer opgegeven termijnen steeds bij benadering en zijn deze derhalve nimmer fataal.
Een bedongen termijn gaat niet eerder in dan nadat alle voor de uitvoering of levering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van opdrachtnemer, terwijl opdrachtnemer ervan uit gaat dat hij in de uitvoering van de opdracht niet zal worden gehinderd door factoren welke bij de offerte niet aanwezig of bekend waren of konden worden geacht.
Indien als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming de in het vorige lid genoemde termijn is verstreken zonder dat de overeenkomst is uitgevoerd of nageleefd, heeft de opdrachtgever, pas nadat hij opdrachtnemer een redelijk termijn heeft geboden de opdracht alsnog na te komen, het recht de overeenkomst te ontbinden doch niet anders dan wanneer hij opdrachtgever schriftelijk, na het verstrijken van genoemde verlengde termijn, in gebreke heeft gesteld. Daarbij kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming.

Artikel 10: Transport/risico.
De wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan opdrachtnemer is verstrekt, door opdrachtnemer naar goed koopmansgebruik bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
De verzending van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. Het transport wordt door opdrachtnemer alleen verzekerd, indien de wederpartij zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.
Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelf dan wanneer de vervoerder vordert dat op de op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 11: Afname.
Indien de wederpartij/ afnemer in gebreke blijft de door hem/haar bestelde goederen in ontvangst te nemen of het de goederen niet kunnen worden gemonteerd dan is opdrachtnemer gerechtigd zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter vereist is de overeenkomst te annuleren, onverminderd als verdere rechten van opdrachtnemer de goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan, alles zonder enige aansprakelijkheid voor opdrachtnemer voor verlies , beschadiging of anderszins.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten.
Op alle door of namens opdrachtnemer opgestelde teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen etc. bij de uitvoering van de overeenkomst behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren, op welke wijze dan ook, zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen etc. blijven onvervreemdbaar eigendom van opdrachtnemer en dienen op haar eerste verzoek geretourneerd te worden.

Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,- onverminderd het recht van opdrachtnemer om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 13: Garantie.
Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde materialen dan wel de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, met dien verstande dat de opdrachtnemer aansprakelijkheid te dier zake uitsluitend zal bestaan in een verplichting tot vervanging dan wel herstel, mits de gebreke hun oorzaak vinden in fabricage en/of materiaalfouten en behoudens dwingendrechtelijke aansprakelijkheidsregelingen en de gevallen waarin voor opdrachtnemer’s aansprakelijkheden een verzekering is afgesloten.
De garantiebepaling geldt in ieder geval niet wanneer de gebreken te wijten zijn aan onjuiste installatie door de wederpartij of daardoor ontstane overbelasting.

Een garantietermijn kan nooit langer als die welke door de fabrikant/leverancier van opdrachtnemer wordt gehanteerd.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud.
Geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling krachtens overeenkomst van alle door opdrachtnemer verrichte c.a. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden met inbegrip van eventuele rente en kosten, het eigendom van opdrachtnemer.
In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling overlijden of liquidatie van goederen van de wederpartij, zal opdrachtnemer het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijke geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke opdrachtnemer ten laste van de wederpartij heeft, ineens en dadelijk opeisbaar.
De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de goederen komen ten laste van de wederpartij.

Artikel 15: Aansprakelijkheid.
Behoudens de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is opdrachtnemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aanroerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van:
Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
Daden of nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld;
In opdracht van opdrachtgever uitgevoerde technische of bouwkundige werkzaamheden die zijn uitgevoerd in verband met de door opdrachtnemer te leveren producten of diensten;
Natuurlijke slijtage van de geleverde producten;
Ongeschikte bouwgrond en andere factoren zoals weersomstandigheden of onvoorziene milieubelastingen;
Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer of leidinggevende ondergeschikten.
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer reikt nimmer verder dan die van haar leveranciers.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door haar geleverde goederen tijdens een niet door haar verzorgd transport.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onoordeelkundige, foutieve installatie door derden van door opdrachtnemer geleverde goederen.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en gebreken die optreden als gevolg van een onoordeelkundig , onjuist gebruik van de geleverde goederen of door de ongeschiktheid van de geleverde goederen voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.
Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming.
Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van opdrachtnemer en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoer verboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij opdrachtnemer c.q. bij haar leveranciers, alsmede wanprestaties door haar leveranciers waardoor opdrachtnemer haar verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kan nakomen.
De partij die meent dat er sprake is/ zal zijn van een situatie als bedoeld in dit artikel dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
Indien na het oordeel van opdrachtnemer de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijk aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert, zich niet meer voordoet.
Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
Opdrachtnemer heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door haar geleverd had moeten zijn.

Artikel 17: Reclames.
Eventuele reclames inzake de uitvoering van de overeenkomst worden door opdrachtnemer slecht in behandeling genomen indien zij schriftelijk binnen 14 werkdagen na uitvoering van de overeenkomst aan haar kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na verzenddatum der facturen.
Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
Na het verstrijken van de genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door opdrachtnemer in behandeling genomen.

Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer juist is, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, respectievelijk het geconstateerde gebrek kosteloos op te sporen en te herstellen.
Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

Artikel 18: Betaling.
Tenzij anders is overeengekomen dient betaling netto-contant bij (op)levering of na gereedkoming der werkzaamheden te geschieden of middels storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening, binnen 8 dagen na factuurdatum.
Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst alsmede voor of tijdens de uitvoering van de opdracht een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen. Bij annulering van de opdracht door wanprestatie van opdrachtnemer heeft opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane betaling vermeerderd met de wettelijke rente.
Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
In gevallen dat de wederpartij:

In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
Enige uit kracht de Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
heeft opdrachtnemer door het enkel plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat de enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door opdrachtnemer verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 19: Rente en kosten.
Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het , met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-

Artikel 20: Toepasselijk recht.
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21: Geschillen.
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van de opdrachtnemer bevoegde burgerlijke rechter, zulk voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van de opdrachtnemer om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.